REGULAMIN SERWISU pn. NaMoment.pl

Definicje

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin ustala zasady korzystania z serwisu www.NaMoment.pl oferującego platformę do publikowania i wyszukiwania ogłoszeń wynajmujących oraz usługodawców.

2. Serwis ułatwia nawiązywanie kontaktu właścicieli wynajmowanych rzeczy z najemcami zainteresowanymi wynajmem oraz usługodawców z usługobiorcami zainteresowanymi usługą.

3. Właścicielem serwisu jest NaMoment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 41-400 Mysłowice ul. Boliny 16/167 NIP 2220920117 KRS 0000906563. Kontakt z NaMoment możliwy po adresem e-mail: [email protected]

4. Rejestracja konta w serwisie oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu i polityki prywatności oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Użytkownik zapoznaje z treścią Regulaminu co potwierdza w momencie rejestracji.

5. Serwis służy tylko i wyłącznie jako platforma dla wynajmujących i usługodawców, za pomocą której najemcy i usługobiorcy mogą przeglądać i wyszukiwać zamieszczone przez wynajmujących i usługodawców ogłoszenia.

6. Goście korzystają z serwisu internetowego w ograniczonym zakresie, m.in. nie mają dostępu do profilu użytkowników i funkcji dodawania ogłoszeń ani komunikatora.

7. Właściciele serwisu nie są stroną umowy najmu/usługi ani agentami Wynajmujących/Usługodawców.

§ 2.

1. Serwis internetowy do prawidłowego działania wymaga połączenia się Użytkownika z siecią Internet. Połączenie z Internetem powinno pozwalać na komunikację za pośrednictwem protokołu HTTPS (co najmniej TLS1.3).

2. Ponadto Użytkownik powinien posiadać najbardziej aktualną wersję przeglądarki Edge, Google Chrome lub Firefox, oryginalny system operacyjny Windows lub Android lub IOS w najnowszych wersjach wraz z aktualizacjami, włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies, przy czym przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1280x1024 pikseli;

3. Niezbędne do prawidłowego działania serwisu przerwy techniczne będą w godzinach nocnych.

4. W razie awarii technicznej trwającej powyżej doby czas emisji ogłoszeń zostanie przedłużony o tyle godzin lub dni ile trwała awaria.

5. Wszelkie problemy techniczne, nieprawidłowości w działaniu serwisu lub podejrzane aktywności należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail do kontaktu [email protected]

§ 3.

1. Usługi zamieszczania ogłoszeń oferowane przez serwis internetowy są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie.

2. Administratorzy serwisu internetowego mogą wprowadzać zwolnienia z opłat dla określonej grupy Użytkowników albo na czas określony. Takie zwolnienie z opłat nie stanowi podstawy roszczeń innych Użytkowników o zwrot uiszczonych opłat.

3. Płatności za publikację ogłoszeń w serwisie internetowym są przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, na podstawie odrębnych stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikami a firmami przetwarzającymi płatności, których właściciel serwisu nie jest stroną.

4. W ramach serwisu internetowego Użytkownicy mogą korzystać z następujących usług:

5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z serwisu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób.

II. Konto użytkownika

§ 4.

1. W celu korzystania ze wszystkich funkcji serwisu Gość może bezpłatnie założyć konto użytkownika w serwisie www.namoment.pl.

2. Rejestracja konta użytkownika powoduje zawarcie umowy o korzystanie z usług dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników konta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Konto zostaje założone w wyniku rejestracji, która polega na:

4. Właściciele i administratorzy serwisu www.NaMoment.pl przetwarzają dane osobowe Użytkowników zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu - Polityką prywatności.

5. Zalogowanie Użytkownika na konto umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, w tym zamieszczanie ogłoszeń.

6. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonywanie wszelkich czynności w ramach serwisu powinno być dokonywane przez osoby umocowane do działania w ich imieniu.

7. Serwis ma prawo do dodatkowej weryfikacji osób wskazanych w ust. 6 poprzez żądanie dokumentu potwierdzającego tożsamość lub umocowanie do działania Użytkownika. W razie nieprzedstawienia dokumentu, konto może zostać zawieszone.

8. Umowa o korzystanie z usług dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników konta zawierana jest na czas nieokreślony, z chwilą kliknięcia na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.

9. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony danych dostępowych do konta przed dostępem osób trzecich, a w razie powzięcia podejrzenia, że dostęp do konta uzyskała osoba trzecia - użytkownik zmieni hasło lub jeżeli nie ma takiej możliwości niezwłocznie zgłosi ten fakt Administratorowi serwisu za pośrednictwem adresu e-mail do kontaktu lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

10. Użytkownik ma obowiązek na bieżąco aktualizować swoje dane kontaktowe w serwisie.

11. Pod jednym adresem e-mail może być zarejestrowany tylko jeden użytkownik.

12. Rozwiązanie umowy o korzystanie z usług dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników konta następuje poprzez usunięcie konta na zasadach określonych w § 5.

13. Jeżeli Użytkownik korzysta z konta naruszając niniejszy Regulamin lub przepisy prawa to Administratorzy serwisu mogą wysłać Użytkownikowi ostrzeżenie lub zawiesić konto bez ostrzeżenia. Administratorzy serwisu zobowiązują się stosować środki odpowiednie do wagi naruszenia.

14. Administratorzy serwisu zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia Użytkownika o podejmowanych przez nich działaniach oraz ich przyczynach.

15. Właściciel serwisu internetowego może rozwiązać umowę z Użytkownikiem, w przypadku, gdy Użytkownik nie zaprzestaje naruszeń pomimo wezwania do zaprzestania działania lub zaniechania: sprzecznego z prawem powszechnie obowiązującym, regulaminem lub godzącym w dobre imię i wizerunek serwisu internetowego.

§ 5.

1. Konto Użytkownika można usunąć poprzez wybranie z menu opcji „usuń konto” albo w przypadku problemów z zalogowaniem się (hasło zostało zapomniane, problemy z e-mailem) Użytkownik może przesłać oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: [email protected]

2. W przypadku przesłania e-maila z innego adresu e-mail niż podany w koncie w serwisie internetowym, Administratorzy serwisu zastrzegają sobie możliwość weryfikacji tożsamości użytkownika.

3. Za dzień usunięcia konta uważa się dzień potwierdzenia operacji w panelu użytkownika albo dzień wysłania e-maila.

4. Umowa zawarta z Użytkownikiem ulega rozwiązaniu w chwili usunięcia konta.

5. Środki pieniężne znajdujące się na koncie Użytkownika należy wykorzystać przed usunięciem konta, niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.

6. Każdy Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o korzystanie z usług dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników konta odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres e-mail:[email protected] Z odstąpieniem od umowy usługi Konta wygasają pozostałe umowy z użytkownikiem.

III. Zasady publikacji ogłoszeń

§ 6.

1. Serwis stanowi platformę umożliwiającą publikowanie i kojarzenie ogłoszeń Wynajmujących – ofert wynajmu oraz ogłoszeń Usługodawców – ofert usług. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w serwisie internetowym po wypełnieniu szablonu ogłoszenia i zaksięgowaniu pełnej płatności na rachunku serwisu zgodnie z cennikiem. Następnie Administrator serwisu sprawdza ogłoszenie i kieruje je do publikacji.

2. Administrator może wyświetlać ogłoszenie, w przypadku nieprawidłowości (m.in. niezgodność z Regulaminem) zmieniać jego status i odesłać do Użytkownika serwisu z uwagami.

3. Proces dodawania ogłoszenia przez Wynajmujących / Usługodawców rozpoczyna się od wypełnienia w serwisie internetowym formularza zawierającego:

4. Przedmiotem ogłoszenia najmu mogą być rzeczy ruchome lub nieruchomości.

5. Przedmiotem ogłoszenia usługi mogą być tylko i wyłącznie usługi zgodne z prawem, bez usług towarzyskich.

6. Opublikowane ogłoszenie jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich gości odwiedzających serwis internetowy oraz dla zarejestrowanych Uzytkowników serwisu.

7. Z momentem publikacji ogłoszenia Użytkownik udziela serwisowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w serwisie internetowym, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie tej licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z serwisu internetowego. Ze względu na specyfikę Internetu serwis internetowy nie ma kontroli nad dalszym rozpowszechnianiem treści opublikowanych w serwisie lub przesyłanych przez Użytkowników serwisu internetowego.

§ 7.

1. Ogłoszenie powinno być zrozumiałe i zgodne ze stanem faktycznym.

2. Użytkownik ma obowiązek prawidłowo opisać wynajmowany przedmiot, w szczególności wymienić jego ewentualne wady i stan zużycia.

3. Użytkownik ma obowiązek prawidłowo opisać oferowaną usługę, w szczególności wskazać, czy oferuje jej wykonanie jednorazowo czy przez określony okres czasu, a także wskazać cechy oferowanej usługi, a w odniesieniu do usług wymagających posiadania określonych kompetencji lub uprawnień – zaznaczyć ponadto, czy Usługodawca posiada takie kompetencje lub uprawnienia.

4. Zabronione jest wprowadzanie w błąd potencjalnych najemców, w szczególności poprzez zdania sugerujące cechy lub właściwości przedmiotu, których wynajmowany przedmiot nie posiada.

5. Zabronione jest wprowadzanie w błąd potencjalnych Usługobiorców, w szczególności poprzez zdania sugerujące cechy lub właściwości oferowanych usług niezgodnie z rzeczywistością albo wskazujące kompetencje lub uprawnienia Usługodawcy, których Usługodawca nie posiada.

6. Czynsz najmu lub wysokość wynagrodzenia za usługę powinny być wyraźnie i jasno określone. Jeżeli czynsz najmu lub wynagrodzenie za usługę zawiera więcej składników należy je wskazać i opisać wraz z dokładnym sposobem obliczenia końcowej należności.

7. Czynsz najmu / wynagrodzenie za usługę będzie wyrażone w złotych polskich w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT.

8. Administratorzy serwisu internetowego mają prawo do zmiany kategorii, w której będzie zamieszczone ogłoszenie.

9. Przedmiotem ogłoszenia najmu może być tylko i wyłącznie rzecz do której Użytkownik ma tytuł prawny, który uprawnia go do zawierania umowy najmu, w szczególności własność.

10. Przedmiotem ogłoszenia usługi może być tylko i wyłącznie usługa, którą Usługodawca wykona osobiście (w tym także w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę). Zabronione jest oferowanie usług w imieniu innych osób.

11. Jedno ogłoszenie dotyczyć powinno jednego przedmiotu / jednej usługi lub takich samych przedmiotów / usług tego samego rodzaju – z określeniem dostępnej liczby wynajmowanego przedmiotu / liczby powtórzeń usług tego samego rodzaju (np. 5 godzinnych lekcji gry na flecie). Użytkownik wprost określa co składa się na komplet/zestaw wskazany w ogłoszeniu.

12. Zakazana jest płatna reklama w ramach ogłoszenia, zamieszczanie adresów innych stron internetowych i odniesień do innych serwisów w szczególności o podobnym do niniejszego serwisu profilu działalności.

13. Ogłoszenie nie może w szczególności dotyczyć:

14. Jeżeli ogłoszenie dotyczy usług lub rzeczy, które nie mogą być ogłaszane w serwisie internetowym, wskazanych w ust. 13, to administrator serwisu może zawiesić jego wyświetlanie lub usunąć ogłoszenie. Jednocześnie administrator serwisu ma obowiązek poinformować o tym fakcie Użytkownika, który je zamieścił. Użytkownikowi, który umieścił niedozwolone ogłoszenie nie przysługuje roszczenie o zwrot opłaty za publikację ogłoszenia.

15. Ogłoszenia nie mogą być obraźliwe i nie mogą zawierać określeń nieprzyzwoitych czy wulgarnych

16. Użytkownik może w każdym momencie zamieszczać ogłoszenia i przedłużać okres emisji ogłoszeń zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

17. Ogłoszenia są przechowywane na koncie użytkownika w zakładkach: oczekujące na moderację, aktywne i zakończone.

§ 8.

1. Zamieszczanie w serwisie internetowym ogłoszeń Wynajmujących lub Usługodawców jest odpłatne.

2. Przeglądanie zamieszczonych ogłoszeń w celu dokonania wyboru przez Najemców lub Usługobiorców jest bezpłatne.

3. Serwis oddaje do dyspozycji Użytkowników następujące rodzaje pakietów i usług ogłoszeniowych:

4. Serwis określa okres trwania usługi w zależności od rodzaju usługi.

IV. Płatności

§ 9.

1. Użytkownik za pośrednictwem konta będzie informowany o operacjach jakie podejmował i wysokości środków/ punktów na nim zgromadzonych.

2. Doładowanie w formie punktów przelicza się w następujący sposób 1 zł – 1 pkt.

3. Użytkownik będzie wyraźnie informowany o cenie brutto wybieranych usług zgodnie z cennikiem.

4. Serwis wymaga dokonania płatności z góry.

Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Serwis nie jest stroną takiego stosunku prawnego i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z dostawcą danej usługi płatniczej celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Serwis nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.

6. W przypadku usunięcia ogłoszenia za czas pozostały do końca wyświetlania ogłoszenia zapłata nie podlega zwrotowi.

7. Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści lub przedmioty pornograficzne lub erotyczne, treści, które mogą być interpretowane jako promowanie czynności seksualnych lub erotycznych w zamian za pieniądze, treści będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za takie ogłoszenia oraz związane z nimi odpłatne usługi nie będzie zwracana. Ponadto serwis może w stosunku do użytkownika, który zamieszczał ww. ogłoszenia zastosować procedurę § 4 ust. 15.

§ 10.

1. Użytkownik może ustawić opcję cyklicznej, co miesięcznej subskrypcji usługi dodawania ogłoszeń lub wyróżnienia, z której można zrezygnować w dowolnym momencie.

2. Pomimo rezygnacji z usługi będzie ona zapewniona do końca okresu rozliczeniowego, za który została uiszczona opłata.

3. Subskrypcja odnawia się automatycznie poprzez pobranie środków z konta Użytkownika.

4. Jeżeli płatność nie może zostać zrealizowana (brak środków na koncie, nieprawidłowe dane), usługi zostają zawieszone do momentu uiszczenia opłaty.

5. Zmiany m.in. cennika opłat za usługi cykliczne zostaną ogłoszone użytkownikom z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą informacji w serwisie oraz w wiadomości e-mail zawierającej nowy cennik i moment początkowy jego obowiązywania.

V. Powiadomienia i wiadomości

§ 11.

1. W Serwisie istnieje możliwość otrzymywania powiadomień wewnątrz aplikacji i e-mailem do użytkownika.

2. Lista powiadomień obejmuje:

3. W serwisie znajdują się dwa moduły komunikacyjne, jeden służy do kontaktu z Administratorem Serwisu, drugi natomiast do wysyłania wiadomości między Użytkownikami.

4. Administrator ma dostęp do wiadomości wysyłanych na czacie pomiędzy Użytkownikami. W przypadku wykrycia podejrzanych wiadomości w szczególności nakierowanych na próbę oszustwa, czy działania niezgodnego z prawem administrator zastrzega sobie możliwość zawieszenia konta użytkownika lub zablokowania funkcji komunikatora.

VI. Reklamacja

§ 12.

1. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego lub na adres [email protected]

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, administrator serwisu zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne, jednocześnie wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.

4. Administrator serwisu rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email Użytkownika przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

VII. Zmiana Regulaminu

§ 13.

1. Właściciel serwisu może zmieniać niniejszy Regulamin, w szczególności w sytuacji, gdy poprawi to działanie serwisu.

2. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.

3. Zmiany wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.

4. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę Konta.

VIII. Przepisy końcowe

§ 14.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2021 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wymienione poniżej załączniki nr 1-2 stanowią integralną część Regulaminu.